Bezpečný ženský dom  vznikol vďaka spoločnému partnerskému projektu Občianskeho združenia DOMOV-DÚHA, Bratislavského samosprávneho kraja a Občianskeho združenia  Brána do života. Bezpečný ženský dom je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu – programová oblasť SK 09: Domáce a rodovo podmienené násilie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nefinancujúcim partnerom je nórske krízové centrum Glamdal Krisesenter IKS. Cieľom projektu je vybudovať a prevádzkovať Bezpečný ženský dom pre ženy ohrozené násilím.

 

Celková suma získaného projektového grantu:  565 201 eur

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov partnerov: 75 806 eur

Miera projektového grantu: približne 88% (85% NFM, 15% štátny rozpočet SR)

Projektoví partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Občianske združenie DOMOV-DÚHA, Občianske združenie Brána do života, Glamdal Krisesenter IKS (Nórsko)

Trvanie projektu: do 30. 4. 2017

 

Hlavným cieľom projektu je príspevok k riešeniu dlhodobých problémov krízových centier na pomoc ženám a matkám v núdzi systémovým spôsobom - zriadením bezpečných ženských domov, ktoré budú poskytovať komplexné služby pre ženy a ich deti v núdzovej situácii. Problémy fungovania oboch už existujúcich krízových centier (KS DOMOV DÚHA a Brána do života) sú najmä v kapacitných možnostiach a ekonomickom zabezpečení. Spoločným menovateľom je však prioritizácia iných oblastí, často sa meniaca legislatíva v sociálno-právnej oblasti a na to nadväzujúce zmeny v organizácii, fungovaní a/alebo financovaní krízových intervenčných stredísk. Snahou projektu je vysporiadať sa s uvedenými problémami komplexne, v čo najširšom zábere, aby nedochádzalo k ich postupnému narastaniu a riešili sa skutočne zásadne a udržateľne.

 

V podporenom projekte pôjde o fyzické vytvorenie dvoch zariadení prístupných aj pre osoby so zníženou mobilitou: jedno s kapacitou 6 rodinných miest, alebo 10 miest pre ženy a druhé s kapacitou 12 rodinných miest, alebo 30 miest pre ženy. Uvedené zariadenia budú poskytovať pomoc, podporu a služby ženám ohrozeným násilím alebo zažívajúcim násilie. Pomoc bude poskytnutá aj ich deťom.

 

Sekundárnym cieľom projektu je saturácia potreby zabezpečenia vzniku špecializovaných bezpečných ženských domov poskytujúcich odborné služby. Bratislavský samosprávny kraj ako partner projektu poskytne okrem svojich odborných kapacít a skúseností s vytváraním koncepcií v sociálnej oblasti a sieťovaním príslušných zariadení budovu, ktorá bude po jej obnove slúžiť ako bezpečný ženský dom. Táto budova bola kompletne zrekonštruovaná  v zmysle európskych štandardov. Náklady na zriadenie a rekonštrukciu domu predstavujú približne 230 tis. eur.

 

Kontakty:

OZ DOMOV-DÚHA http://www.domovduha.sk/

Bratislavský samosprávny kraj  http://www.region-bsk.sk/obcan.aspx

OZ Brána do života http://branadozivota.sk/

Glamdal Krisesenter IKS http://www.glamdalkrisesenter.no/