Bezpečý ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Spĺňa európske štandardy Rady Európy, pre poradenstvo a pomoc  ženám zažívajúcim násilie  a tak vytvára priestor pre plnohodnotný život bez násilia.

 

Naše služby

Ženám  alebo matkám s deťmi, ktoré sú ohrozené násilím alebo oni a ich deti zažívajú násilie Bezpečný ženský dom poskytuje:

  • bezplatné ubytovanie
  • krízové poradenstvo
  • psychologické poradenstvo, diagnostiku a terapiu,
  • sociálne poradenstvo
  • základné právne poradenstvo
  • sociálnu asistenciu a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov