Kto sme:

Krízové stredisko DÚHA – centrum pre deti a rodiny je prvokontaktné a preventívne zariadenie, ktoré vykonáva opatrenia sociálno – právnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Svoju činnosť zahájilo v roku 2005 Má kapacitu 24 lôžok a slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa alebo mladistvého. 

 

Zriaďovateľ:

Občianske združenie DOMOV – DÚHA v spolupráci s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore Unicef

 
Čo ponúkame:

  • nevyhnutnú starostlivosť
  • krízovú intervenciu
  • sociálne poradenstvo
  • sociálnu prevenciu
  • sociálnu a psychologickú diagnostiku
  • psychologicko-terapeutickú starostlivosť
  • výchovnú starostlivosť

 

Pre koho sme:

  • Deti od 6 do 18 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých práva sú ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, maloletí, u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania.
  • Deti od 0 do 18 rokov s rodičom, ktorý  potrebuje pre lepšie zvládanie výchovy svojich detí nácvik a zdokonalenie svojich rodičovských zručností.

 

 

Časový rámec poskytovaných služieb:

Prevádzka krízového strediska je celodenná a celoročná. Dĺžka pobytu detí, ktoré sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu, je obmedzení vekom dospelosti, prípadne ukončením vzdelávania.
Deti s rodičom sú prijímané na  3 mesiace, v opodstatnených prípadoch maximálne na  6 mesiacov. Po odchode klientov z krízového strediska poskytujeme následne ambulantné služby, aby sa minimalizovalo riziko recidívy.
Prevádzka krízového strediska je celodenná a celoročná. Dĺžka pobytu detí, ktoré sú umiestnené na základe rozhodnutia súdu, je obmedzení vekom dospelosti, prípadne ukončením vzdelávania.
 
Deti s rodičom sú prijímané na  3 mesiace, v opodstatnených prípadoch maximálne na  6 mesiacov. Po odchode klientov z krízového strediska poskytujeme následne ambulantné služby, aby sa minimalizovalo riziko recidívy.

 

Vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately je podporované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

 

Program centra

Program centra na stiahnutie