Granty EHP a Nórska – Spoluprácou k spoločným hodnotám

Domov musí byť bezpečné miesto pre všetkých

 

Leták projektu 

    For English version follow this link

 

Bezpečný ženský dom  vznikol vďaka spoločnému partnerskému projektu Občianskeho združenia DOMOV-DÚHA, Bratislavského samosprávneho kraja a Občianskeho združenia  Brána do života. Bezpečný ženský dom je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu – programová oblasť SK 09: Domáce a rodovo podmienené násilie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Nefinancujúcim partnerom je nórske krízové centrum Glamdal Krisesenter IKS. Cieľom projektu je vybudovať a prevádzkovať Bezpečný ženský dom pre ženy ohrozené násilím.

 

Celková suma získaného projektového grantu:  667 939 eur

Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov partnerov: 83 964 eur

Miera projektového grantu: približne 88% (85% NFM, 15% štátny rozpočet SR)

Projektoví partneri: Bratislavský samosprávny kraj, Občianske združenie DOMOV-DÚHA, Občianske združenie Brána do života, Glamdal Krisesenter IKS (Nórsko)

Trvanie projektu: do 30. 4. 2017

 

Hlavným cieľom projektu je príspevok k riešeniu dlhodobých problémov krízových centier na pomoc ženám a matkám v núdzi systémovým spôsobom - zriadením bezpečných ženských domov, ktoré budú poskytovať komplexné služby pre ženy a ich deti v núdzovej situácii. Problémy fungovania oboch už existujúcich krízových centier (KS DOMOV DÚHA a Brána do života) sú najmä v kapacitných možnostiach a ekonomickom zabezpečení. Spoločným menovateľom je však prioritizácia iných oblastí, často sa meniaca legislatíva v sociálno-právnej oblasti a na to nadväzujúce zmeny v organizácii, fungovaní a/alebo financovaní krízových intervenčných stredísk. Snahou projektu je vysporiadať sa s uvedenými problémami komplexne, v čo najširšom zábere, aby nedochádzalo k ich postupnému narastaniu a riešili sa skutočne zásadne a udržateľne.

 

V podporenom projekte pôjde o fyzické vytvorenie dvoch zariadení prístupných aj pre osoby so zníženou mobilitou: jedno s kapacitou 6 rodinných miest, alebo 10 miest pre ženy a druhé s kapacitou 12 rodinných miest, alebo 30 miest pre ženy. Uvedené zariadenia budú poskytovať pomoc, podporu a služby ženám ohrozeným násilím alebo zažívajúcim násilie. Pomoc bude poskytnutá aj ich deťom.

 

Sekundárnym cieľom projektu je saturácia potreby zabezpečenia vzniku špecializovaných bezpečných ženských domov poskytujúcich odborné služby. Bratislavský samosprávny kraj ako partner projektu poskytne okrem svojich odborných kapacít a skúseností s vytváraním koncepcií v sociálnej oblasti a sieťovaním príslušných zariadení budovu, ktorá bude po jej obnove slúžiť ako bezpečný ženský dom. Táto budova bola kompletne zrekonštruovaná  v zmysle európskych štandardov. Náklady na zriadenie a rekonštrukciu domu predstavujú približne 230 tis. eur.

 

Čo sa nám podarilo?

V rámci realizácie projektu sme spoločne naplnili všetky stanovené ciele. Rekonštrukciou objektu v Prievoze, ktorú zabezpečoval Bratislavský samosprávny kraj, a jeho následným zariadením bol vo februári 2016 zriadený nový Bezpečný ženský dom DÚHA, ktorý ponúka 6 rodinných miest v zmysle európskych štandardov. Objekt je plne bezbariérový a ponúka služby sociálneho pracovníka, psychológa a pedagogického pracovníka pre prácu s deťmi. Sú tak zabezpečené nepretržité komplexné služby pre ženy a ich deti v núdzovej situácii. V rámci Bezpečného ženského domu v Petržalke bolo vytvorených nových 12 rodinných miest v zmysle európskych štandardov. Aj tento objekt bol debarierizovaný a v súčasnosti ponúka služby sociálnej pracovníčky, špeciálnej pedagogičky a psychologičky nie len pre ženy, obete domáceho násilia, ale aj ich deti. V Bezpečnom ženskom dome v Petržalke je poskytovaná aj ambulantná starostlivosť pre ženy zažívajúcim násilie.

 

Spolu tak projekt prispel ku vytvoreniu 18 rodinných miest európskeho štandardu, po zriadení ktorých poskytli útočisko spolu už viac ako 50 ženám, obetiam domáceho násilia a ich deťom. V rámci ambulantnej starostlivosti bola a stále je poskytnutá pomoc viac ako 100 ženám. Oba bezpečné ženské domy poskytujú prostredníctvom telefonickej linky aj operatívnu pomoc ženám v núdzi. Vytvorená bola tak stabilná základňa pomoci a nepretržité útočisko pre ženy zažívajuce domáce násilie a ich deti. Dôležitá je aj spolupráca s verejným sketorom - Bratislavským samosprávnym krajom, ktorý aktívne financuje časť výdavkov oboch zariadení.

 

Partneri projektu uskutočnili v prvom polroku 2016 v rámci Bilaterálneho fondu aj vzájomnú návštevu, ktorá prehĺbila poznatky o systémoch starostlivosti o obete domáceho násilia v oboch krajinách. Návštevy a bohaté odborné diskusie viedli k vzájomnej výmene dobrej praxe a skúseností  pri prevádzke Bezpečných ženských domov. Získaná bola aj inšpirácia pre zefektívnenie prevádzky zariadení a zabezpečenia vyššieho štandardu a bezpečnosti (napr. panic tlačidlá). 

 

 

Kontakty:

OZ DOMOV-DÚHA https://www.domovduha.sk/

Bratislavský samosprávny kraj  https://www.region-bsk.sk/obcan.aspx

OZ Brána do života https://branadozivota.sk/

Glamdal Krisesenter IKS https://www.glamdalkrisesenter.no/

GRANTY EHP a Nórska www.eeagrants.sk a www.eeagrants.org