Kto sme:

Krízové stredisko Dúha je prvokontaktné a preventívne zariadenie sociálnych služieb, ktoré  zahájilo svoju činnosť v novembri roku 2005. Má kapacitu 24 lôžok a slúži ako záchytné stredisko v prípade akútneho ohrozenia zdravia, života a riadnej výchovy maloletého dieťaťa alebo mladistvého. 

 

Zriaďovateľ:

Občianske združenie DOMOV – DÚHA v spolupráci s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore Unicef

 
Čo ponúkame:

 • nevyhnutnú starostlivosť
 • krízovú intervenciu
 • sociálne poradenstvo
 • sociálnu prevenciu
 • sociálnu a psychologickú diagnostiku
 • psychologicko-terapeutickú starostlivosť
 • výchovnú starostlivosť
 • liečebno-výchovnú starostlivosť
 • právnu pomoc

 

Pre koho sme:

 • Deti od 6 do 18 rokov, ktorých výchova je vážne ohrozená, ktorých práva sú ohrozené, maloletí z dysfunkčných rodín, ktorí zanedbávajú povinnú školskú dochádzku, maloletí, u ktorých je dôvodné podozrenie z týrania, pohlavného zneužívania alebo zanedbávania.
 • Deti od 0 do 18 rokov s matkou, u ktorých je ohrozený život alebo zdravie, ktorí sú vystavení násiliu zo strany blízkej osoby žijúcej v spoločnej domácnosti.

 

 

Časový rámec poskytovaných služieb:

Prevádzka krízového strediska je celodenná a celoročná. Dĺžka pobytu je 3 mesiace, v opodstatnených prípadoch maximálne 6 mesiacov. Po odchode klientov z krízového strediska poskytujeme následne ambulantné služby, aby sa minimalizovalo riziko recidívy.

 

 

Vykonávanie opatrení sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately je podporované Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj z rozpočtových prostriedkov Bratislavského samosprávneho kraja.