Všeobecné informácie o Bezpečných ženských domoch

 

Bezpečný ženský dom je miesto, ktoré poskytuje pomoc ženám a deťom, na ktorých je páchané násilie. Spĺňa európske štandardy Rady Európy, pre poradenstvo a pomoc  ženám zažívajúcim násilie  a tak vytvára priestor pre plnohodnotný život bez násilia.

Poskytuje sociálne služby zahrňujúce krízovú pomoc, ubytovanie a komplexné špecializované služby- krízové poradenstvo, psychologické, sociálne, právne poradenstvo a pomoc smerujúcu k psychickému stabilizovaniu sa a prekonaniu tráum a bariér.  Kľúčovým prvkom, ktorý bezpečný ženský dom ženám a ich deťom poskytuje, je posilnenie k tomu, aby prevzali kontrolu nad svojím životom. Ženy a deti, ktoré žijú v bezpečnom ženskom dome, by mali nakoniec znovu získať pocit, že žijú svoj život v bezpečí.

Prvý bezpečný ženský dom bol založený v roku 1972 v Londýne. V súčasnosti je v celej Európe asi 1500 bezpečných ženských domov. Na Slovensku sú momentálne  štyri Bezpečné ženské domy – tri na západnom Slovensku a jeden na východnom Slovensku. Vďaka Nórskemu finančnému mechanizmu budú otvorené  ďalšie tri. Bývanie v nich je bezplatné a utajené.

 

Komu slúži BŽD?

  • ženy, zažívajúce násilie
  • matky s deťmi,  ktoré sú rovnako zasiahnuté násilím, či už je na nich samých páchané násilie alebo sú poznačené násilným vzťahom ich matky a otca/ jej partnera. Personál BŽD je špeciálne pripravený na prácu s deťmi a na posilnenie vzťahu matky a dieťať