PROJEKT EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje
Žiadateľ: DOMOV - DÚHA
Názov projektu: Poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01
Celkové oprávnené výdavky projektu: 199 761,91 €
Požadovaná výška NFP: 199 761,91 €
Popis projektu:
Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja poradenských služieb a prevádzka poradenského centra a poskytovanie operatívneho, cieleného, efektívneho, vysokoodborného a komplexného poradenstva v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia. V rámci projektu bude poskytované odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre obete domáceho násilia, ženy a ich deti, ktoré sú pravidelne súčasťou a svedkami domáceho násilia. Poradenstvo bude poskytované ambulantnou formou, ale aj telefonicky a elektronicky (e-mailom). OZ DOMOV - DÚHA, zakladateľ Krízového strediska DÚHA, od roku 2005 poskytuje v určitom rozsahu poradenstvo a pomoc obetiam domáceho násilia, a to ženám i deťom a zároveň od februára 2016 je aj prevádzkovateľom Bezpečného ženského domu, zaznamenáva zvyšujúci sa dopyt po odbornej pomoci v oblasti poradenstva a prevencie pred domácim násilím. Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, alebo sociálnym vylúčením. Ide najmä o ženy a deti zažívajúce alebo ovplyvnené domácim násilím. Odborné poradenstvo(sociálne, psychologické a právne) bude poskytované v priestoroch Krízového strediska DÚHA, ktoré sa nachádza v MČ Bratislava -Vrakuňa. Tieto priestory má OZ DOMOV-DÚHA v prenájme od roku 2005. V rámci plnenia merateľných ukazovateľov projektu bude zapojených 400 účastníkov využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, každý rok 100, pričom niektorým môže byť poradenstvo poskytované opakovane a ustáli sa 1 inštitúcia, ktorá po ukončení projektu bude poskytovať poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Pre každú klientku bude vyplnená karta v zmysle výzvy.
Prostredníctvom projektu je prevádzkované poradenské centrum a vytvorený skúsený odborný tím, vedený PhDr. Dagmar Povodovou, uznávanou odborníčkou, okrem iného, aj v oblasti eliminácie a prevencie domáceho násilia, ktorá je súčasne aj štatutárkou OZ DOMOV-DÚHA. V priestoroch Krízového strediska DÚHA (Mestská časť Bratislava - Vrakuňa) bolo vytvorené pracovné zázemie pre odborný personál (poradkyňa pre sociálnu oblasť, poradkyňa vykonávajúca psychologické poradenstvo pre ženy, poradkyňa vykonávajúca pedagogické poradenstvo pre deti, právnik), aby tak mohli byť poskytované všetky služby pre elimináciu a prevenciu pred domácim násilím či už ambulantnou formou, alebo aj telefonicky, prípadne elektronicky (e-mailom). V odbornom tíme je zapojená aj detská psychologička Krízového strediska DÚHA.
V prípade záujmu o poradenstvo nás navštívte osobne, prípadne kontaktujte na telefónnom čísle ... alebo e-mailom: ... prosím doplniť

 

--> plagát

--> Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ZoNFP)

--> Dodatok k ZoNFP

Operačný program: 312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Žiadateľ: DOMOV - DÚHA

Názov projektu: Poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia

Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2018/4.1.2/01

Celkové oprávnené výdavky projektu: 199 761,91 €

Požadovaná výška NFP: 199 761,91 €

Popis projektu:

Hlavným cieľom projektu je podpora rozvoja poradenských služieb a prevádzka poradenského centra a poskytovanie operatívneho, cieleného, efektívneho, vysokoodborného a komplexného poradenstva v oblasti prevencie a eliminácie domáceho násilia. V rámci projektu bude poskytované odborné sociálne, psychologické a právne poradenstvo pre obete domáceho násilia, ženy a ich deti, ktoré sú pravidelne súčasťou a svedkami domáceho násilia. Poradenstvo bude poskytované ambulantnou formou, ale aj telefonicky a elektronicky (e-mailom). OZ DOMOV - DÚHA, zakladateľ Krízového strediska DÚHA, od roku 2005 poskytuje v určitom rozsahu poradenstvo a pomoc obetiam domáceho násilia, a to ženám i deťom a zároveň od februára 2016 je aj prevádzkovateľom Bezpečného ženského domu, zaznamenáva zvyšujúci sa dopyt po odbornej pomoci v oblasti poradenstva a prevencie pred domácim násilím. Cieľovou skupinou projektu sú jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, alebo sociálnym vylúčením. Ide najmä o ženy a deti zažívajúce alebo ovplyvnené domácim násilím. Odborné poradenstvo(sociálne, psychologické a právne) bude poskytované v priestoroch Krízového strediska DÚHA, ktoré sa nachádza v MČ Bratislava -Vrakuňa. Tieto priestory má OZ DOMOV-DÚHA v prenájme od roku 2005. V rámci plnenia merateľných ukazovateľov projektu bude zapojených 400 účastníkov využívajúcich poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie, každý rok 100, pričom niektorým môže byť poradenstvo poskytované opakovane a ustáli sa 1 inštitúcia, ktorá po ukončení projektu bude poskytovať poradenstvo v oblasti prevencie a eliminácie diskriminácie. Pre každú klientku bude vyplnená karta v zmysle výzvy.

Prostredníctvom projektu je prevádzkované poradenské centrum a vytvorený skúsený odborný tím, vedený PhDr. Dagmar Povodovou, uznávanou odborníčkou, okrem iného, aj v oblasti eliminácie a prevencie domáceho násilia, ktorá je súčasne aj štatutárkou OZ DOMOV-DÚHA. V priestoroch Krízového strediska DÚHA (Mestská časť Bratislava - Vrakuňa) bolo vytvorené pracovné zázemie pre odborný personál (poradkyňa pre sociálnu oblasť, poradkyňa vykonávajúca psychologické poradenstvo pre ženy, poradkyňa vykonávajúca pedagogické poradenstvo pre deti, právnik), aby tak mohli byť poskytované všetky služby pre elimináciu a prevenciu pred domácim násilím či už ambulantnou formou, alebo aj telefonicky, prípadne elektronicky (e-mailom). V odbornom tíme je zapojená aj detská psychologička Krízového strediska DÚHA.

V prípade záujmu o poradenstvo nás navštívte osobne, prípadne kontaktujte na telefónnom čísle 00421 2 4552 3077 alebo e-mailom: domovduha@domovduha.sk