Projekt „Zosúladenie rodičovských zručností s pracovným zaradením rodičov ohrozených detí“

19.08.2014 21:08

V čase od februára do júla 2014 realizujeme prostredníctvom Nadácie Pontis zamestnanecký projekt firmy Accenture, ktorého cieľom je prispieť k úspešnejšiemu spoločensko-pracovnému začleneniu rodičov samoživiteľov zo znevýhodnených  sociálnych podmienok. Vzdelávací skupinový program  zvyši schopnosti a zručnosti potrebné na zlepšenie kompetencií pre uplatnenie sa na trhu práce. Je zameraný na oblasti všeobecných zručností v kontakte s rôznymi inštitúciami (životopis/europass, základné počítačové zručnosti), interpersonálne, komunikačné a sociálne zručnosti, zvládanie stresu a záťažových situácií. Taktiež sa zameriava na posilnenie rodičovských zručností a zlepšenie finančnej gramotnosti, na  navodenie pozitívnej zmeny prostredníctvom pravidelných edukatívnych a sebarozvíjajúcich stretnutí s príslušnými odborníkmi.